Syndyk sprzeda tester szczelności/detektora nieszczelności ATEQ model F620 wraz z certyfikatem kalibracji oraz z protokołem komunikacyjnym

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec COMATIC. spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Krakowie (sygn. akt: KR1S/GUp/98/2023) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

 1. ruchomości w postaci testera szczelności/detektora nieszczelności ATEQ model F620 wraz z certyfikatem kalibracji oraz z protokołem komunikacyjnym, ujętej w spisie inwentarza złożonym do akt postępowania upadłościowego pod pozycją nr 1.79 (dalej także jako: przedmiot konkursu).

Cena wywoławcza Przedmiotu konkursu ofert wynosi 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) netto (bez podatku VAT).

Oferty pisemne należy składać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00 na adres kancelarii syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków.

Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży (regulamin zamieszony poniżej) i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp/98/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym COMATIC. sp. z o. o. w upadłości”. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka. Oferta, która wpłynęła do kancelarii syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości COMATIC. sp. z o. o. w upadłości prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 88 1050 1445 1000 0090 3302 7625, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2024 r., do godz. 13:00, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 12 306 75 00 lub drogą mailową pod adresem: biuro[at]restrukturyzacja-lucrum.pl

Regulamin konkursu ofert:

 1. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy oraz oferowaną cenę i podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie,
 2. Oferowana cena nabycia netto za składnik majątkowy będący przedmiotem niniejszego konkursu ofert winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym w przypadku rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie,
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres syndyka wskazany w ogłoszeniu i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp/98/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym COMATIC. sp. z o. o. w upadłości”. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka. Oferta, która wpłynęła do kancelarii syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 4. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 1 150,00 złotych na rachunek masy upadłości w ING Bank Śląski S.A. nr: 88 1050 1445 1000 0090 3302 7625, do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 13:00, przy czym liczy się faktyczny termin uznania środków na rachunku masy upadłości,
 5. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie telekonferencyjnej) pomiędzy nie więcej niż dwoma oferentami  proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
 6. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,
 7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
 8. Wadium, o którym mowa w punkcie 4 zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
 9. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
 10. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone,
 11. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
 12. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny nabycia przed zawarciem umowy,
 13. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
 14. Stosownie do art. 313 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej,
 15. Kupującemu nie przysługuje prawo rękojmi.