Syndyk sprzeda samochód ciężarowy marki: Fiat, model: Doblo, rok produkcji: 2016

 KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec CITY ROBOTICS spółka z ograniczona odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Olsztynie (sygn. akt: WA1M/GUp/68/2023) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

 1. ruchomości w postaci samochodu ciężarowego marki: Fiat, model: Doblo, rok produkcji: 2016, nr rejestracyjny: WPR 8758J, VIN: ZFA26300006D66933, ujętej w spisie inwentarza złożonym do akt postępowania upadłościowego pod pozycją nr 1.110 (dalej także jako: przedmiot konkursu).

Cena wywoławcza Przedmiotu konkursu ofert wynosi 40 100,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto złotych 00/100) netto (bez podatku VAT).

Oferty pisemne należy składać do dnia 5 kwietnia 2024 r. na adres kancelarii syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, ul. Farbiarska 31, 02-862 Warszawa.

Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży (regulamin zamieszony poniżej) i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: WA1M/GUp/68/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym CITY ROBOTICS sp. z o. o. w upadłości”. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka. Oferta, która wpłynęła do kancelarii syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 4 010,00 zł (słownie: cztery tysiące dziesięć złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości CITY ROBOTICS sp. z o. o. w upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 27 1090 1883 0000 0001 4725 6753, najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi po upływie terminu do składania ofert.

Opis i oszacowanie sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę Michała Tuleja z dnia 15 stycznia 2024 roku udostępnione jest do wglądu w aktach sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym – Krajowy Rejestr Zadłużonych pod sygn. akt: WA1M/GUp/68/2023 oraz może być udostępniane w formie elektronicznej na prośbę osób zainteresowanych. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 22 506 57 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

 

Regulamin konkursu ofert:

 1. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy oraz oferowaną cenę i podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie,
 2. Oferowana cena nabycia netto za składnik majątkowy będący przedmiotem niniejszego konkursu ofert winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym w przypadku rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie,
 3. Ofertę należy składać w formie pisemnej na adres kancelarii syndyka wskazany w ogłoszeniu oraz w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 4. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: WA1M/GUp/68/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym CITY ROBOTICS sp. z o. o. w upadłości”. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka. Oferta, która wpłynęła do kancelarii syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
 5. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 4 010,00 złotych na rachunek masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 27 1090 1883 0000 0001 4725 6753, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, przy czym liczy się faktyczny termin uznania środków na rachunku masy upadłości,
 6. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, przeprowadzona zostanie licytacja w formie telekonferencyjnej, o której zainteresowani zostaną poinformowani w formie e-mailowej na adres wskazany w ofercie,
 7. Syndyk dokona wyboru oferty przy zastosowaniu kryterium ceny,
 8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od ukazania ogłoszenia oraz nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
 9. Wadium, o którym mowa w punkcie 5 zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
 10. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
 11. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone,
 12. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości Nabywca,
 13. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny nabycia przed zawarciem umowy,
 14. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
 15. Stosownie do art. 313 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej,
 16. Kupującemu nie przysługuje prawo rękojmi.