Syndyk sprzeda naczepę Krone SDP 27 42.0t

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Tomasza Stawarz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości:

Naczepy marki: Krone, model: SDP 27 43.0t, wersja: eLB4-CS/13.6 Profi, nr rejestracyjny: KWI 990PE, VIN: WKESD000000447187, rok produkcji: 2008

Za cenę nie niższą niż: 21 660,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: +48 12 306 75 00 lub przesyłając zapytanie na adres biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Opinia sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Michała Tuleja z dnia 28 listopada 2023 roku jest udostępniona do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00.

Ofertę na zakup ruchomości należy przesyłać pisemnie na adres (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka): Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków do dnia 6 czerwca 2024 r.

Regulamin:

 1. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, którego oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
 2. Oferty należy składać w formie pisemnej na adres syndyka wskazany w ogłoszeniu.
 3. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 2 166,00 zł, tj. 10% ceny minimalnej na rachunek masy upadłości w ING Bank Śląski S.A. 79 1050 1445 1000 0093 0566 9567 do dnia 6 czerwca 2024 r.
 4. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie telekonferencyjnej) pomiędzy nie więcej niż czterema oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
 5. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,
 6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
 7. Wadium, o którym mowa w punkcie 3 zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
 8. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
 9. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone,
 10. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
 11. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
 12. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
 13. Stosownie do art. 313 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 14. Kupującemu nie przysługuje prawo rękojmi.