Syndyk sprzeda udziały w działkach w Suwałkach

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Janusza Ołów – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości: udziału w wysokości 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki Nr 22844/20 opisanej w KW SU1S/00041095/4 oraz udziału w wysokości 6/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki Nr 22845/18 nie posiadającej księgi wieczystej, położone w sąsiedztwie ul. Krzysztofa Eugeniusza Pendereckiego w Suwałkach, obręb 0004 m. Suwałki, powiat suwalski, woj. Podlaskie.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 21 326,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych 00/100) netto.

 

Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2023 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie sprzedaży” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 594/21/S oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowy Janusza Ołów”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Janusza Ołów w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 93 1050 1100 1000 0097 4107 3556, najpóźniej do dnia 25.04.2023 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Zbigniewa Kowalewskiego z dnia 11 kwietnia 2022 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 594/21/S w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Menu