Syndyk sprzeda udział w wysokości 1/2 w domu w Rzuchowej

KONKURS OFERT

 

Syndyk masy upadłości Klaudii Jamróz  – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ części prawa własności w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 174/4 o powierzchni 0,1856 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 178,28 m2, położonej w Rzuchowej 36, powiat tarnowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  TR1T/00053381/6.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 271 500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). .

 

Oferty należy składać do dnia 25 kwietnia 2023 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie sprzedaży” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 102/20/S oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym Klaudii Jamróz”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 27 150,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Klaudii Jamróz w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 24 1050 1562 1000 0097 2683 5169, najpóźniej do dnia 25.04.2023 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród nie więcej niż trzech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 6 maja 2022 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 102/20/S w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Menu