KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Wiesława Kwaśniaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, obejmującego działki ewidencyjne nr 755/60, 755/54 i 755/59 oraz udziału w prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w miejscowości Jawiszowice, gmina Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1E/00044537/7.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), tj. 1/3 wartości dla sprzedaży wymuszonej całej nieruchomości, wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę.
Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 629/21/S oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Wiesława Kwaśniaka”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Wiesława Kwaśniaka w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 10 1050 1445 1000 0092 8713 4788, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, art. 1013 kpc stosuje się.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 30 sierpnia 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 629/21/S w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Menu