Syndyk sprzeda udział 1/2 w działce w miejscowości Pustynia

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Barbary Michalik-Groń – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 215/4, położoną w miejscowości Pustynia, gmina Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie, o pow. 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1D/00075755/0.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 90 546,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100).

 

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2024 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Oferta wraz z wymaganymi elementami, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do syndyka wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp/71/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT Barbary Michalik-Groń” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 9054,60 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 60/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Barbary Michalik-Groń w banku ING Bank Śląski S.A. nr PL 18 1050 1445 1000 0093 0635 2866, najpóźniej do dnia 10 lipca 2024 r. Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek do godz. 23:59.

Komisyjne  otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz przybyłych oferentów.

Sprzedaż udziału w nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Art. 1013 kpc stosuje się.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie syndyka: https://restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w kancelarii syndyka.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tomasza Matuszewskiego na dzień 28.08.2023 r. udostępniony jest do wglądu w kancelarii syndyka Roberta Lasaka, adres: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w godz. 10.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 12 306 75 00. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl