Syndyk sprzeda samochód Renault Kangoo, rok produkcji 2011

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Rafała Pulchnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości:

Samochodu Renault Kangoo

 

Za cenę nie niższą niż: 17 500 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Rok produkcji: 2011

Przebieg: 135 403 km

Silnik: diesel

Pojemność silnika: 1461 cm3

Ogólny stan techniczny: prawdopodobnie należy wymienić klocki hamulcowe oraz rozrząd, nie działa rączka kierunkowskazu, należy wymienić olej

Przegląd: nieważny

Brak aktualnego ubezpieczenia

VIN: VF1FW14B546666306

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: +48 12 306 75 00 lub przesyłając zapytanie na adres biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Ofertę na zakup samochodu należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka tj. biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl  do dnia 30 maja 2023 r.

lub pisemnie na adres (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka):

Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna

Al. Beliny Prażmowskiego 14

31-514 Kraków

 

Warunki sprzedaży:

 1. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
 2. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 1.000 zł na rachunek ING Bank Śląski S.A. nr  87 1050 1445 1000 0097 3060 0427 nie później niż w dniu 30.05.2023 r. (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości),
 3. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
 4. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,
 5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
 6. Wadium, o którym mowa w punkcie „b” zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
 7. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
 8. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone lub na rachunek wskazany w ofercie,
 9. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
 10. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
 12. Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 13. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.
Menu