Syndyk sprzeda samochód PEUGEOT Boxer 335 3.0 HDI

KONKURS OFERT
Syndyk masy upadłości Sebastiana Bojko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości:
Samochodu ciężarowego do 3,5 t PEUGEOT Boxer 335 3.0 HDI
Rok produkcji: 2015
Przebieg: 333 260 km
Za cenę nie niższą niż: 24 700,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych 00/100
Samochód wymaga naprawy lub wymiany skrzyni biegów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kancelarii Syndyka pod numerem telefonu: +48 12 306 75 00 lub przesyłając zapytanie na adres biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl
Opinia sporządzona przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Michała Tuleja z dnia 26 sierpnia 2021 roku jest udostępniona do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00.
Ofertę na zakup maszyny należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka tj. biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl do dnia 24 lutego 2022 r.
lub pisemnie na adres (liczy się data wpływu oferty do kancelarii syndyka):
Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna
Al. Beliny Prażmowskiego 14
31-514 Kraków
Warunki sprzedaży:
a. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
b. Składając ofertę Oferent powinien wpłacić wadium w wysokości 2.400 zł na rachunek masy upadłości ING Bank Śląski S.A. nr 66 1050 1445 1000 0097 4263 6468 nie później niż w dniu 24.02.2022 r. (liczy się data uznania środków na rachunku masy upadłości),
c. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
d. Syndyk dokona wyboru oferty z najwyższą oferowaną ceną,
e. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wskazanym przez syndyka, nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu,
f. Wadium, o którym mowa w punkcie „b” zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży,
g. W przypadku nieprzystąpienia Oferenta do umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości,
h. Wadia wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane zostaną zwrócone w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone lub na rachunek wskazany w ofercie,
i. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
j. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
k. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
l. Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
m. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Menu