Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

KONKURS OFERT

 

Syndyk masy upadłości Krystiana Przewłockiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości pakietu wierzytelności, zawierającego wierzytelności na łączną kwotę 116 340,17  zł, w tym: wierzytelność wobec Krzysztofa Królikowskiego składająca się z należności głównej w wysokości:  83 591,23 zł wraz z przysługującymi odsetkami, powiększonej o kwotę 4 642,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz łączną kwotę 1 688,62 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych oraz wierzytelność wobec Dariusza Rogowskiego składająca się z należności głównej w wysokości: 21 837,40 zł wraz z przysługującymi odsetkami, powiększonej o kwotę 2 690,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz łączną kwotę 1 890,92 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych.

Przedmiot konkursu ofert sprzedany będzie za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferty należy składać do dnia 05.05.2023 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie sprzedaży” i wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 394/21/S oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKRSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Krystiana Przewłockiego” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krystiana Przewłockiego, w banku ING Bank Śląski S.A. nr PL 73 1050 1445 1000 0092 8431 3088, najpóźniej do dnia 05.05.2023 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.05.2023 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności jednego wybranego przez syndyka członka komisji. W przypadku złożenia dwóch lub większej ilości ofert, w których proponowana cena jest identyczna, syndyk wybiera tą z ofert, która została złożona wcześniej (decyduje data wpływu do kancelarii syndyka).

Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert jest udostępniony na stronie syndyka pod adresem: https://restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/

Dokumenty związane z przedmiotowym pakietem wierzytelności udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka Roberta Lasaka  – al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków w godz. 10.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 12 306 75 00. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

Menu