Syndyk sprzeda mieszkanie w Krakowie

KONKURS OFERT

 

Syndyk masy upadłości Ireny Rupikowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej, stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 110,  położony w Krakowie przy ulicy Kordiana nr 64A, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00394017/5 wraz z udziałem wynoszącym 6326/1062613 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą numer KR1P/00393152/6.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 363 848,49 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 49/100).

Oferty należy składać do dnia 12 sierpnia 2024 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 208/21/S oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym Ireny Rupikowskiej”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 36 384,85 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złotych 85/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ireny Rupikowskiej w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 11 1050 1214 1000 0097 3824 9144, najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2024 r. Za wpłacone w terminie uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek syndyka do dnia wskazanego w ogłoszeniu, do godz. 23:59.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2024 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anny Zegadłowicz, ul. Bohdana Zaleskiego 1, 31-525 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji, notariusza oraz przybyłych oferentów.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki Regulaminu, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród nie więcej niż czterech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską w dniu 15.04.2023 r. jest udostępniony do wglądu w kancelarii syndyka Roberta Lasaka, adres: al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, w godz. 10.00 – 14.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 12 306 75 00.

Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie syndyka: https://restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w kancelarii syndyka.

Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl