Syndyk sprzeda mieszkanie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila 12

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Barbary Kapały – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 39, położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila 12, gmina Miasto Kraków, powiat Miasto Kraków, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00353170/6.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 760 136,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w „Regulaminie” (między innymi oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem oraz faktem, iż lokat ten jest obecnie zamieszkały przez osobę trzecią i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń) i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 73/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym Barbary Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 76 013,60 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście złotych 60/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Barbary Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze:

PL 40 1050 1445 1000 0092 6303 3046, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 13:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności jednego wybranego przez niego członka komisji, notariusza oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert wśród nie więcej niż trzech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert, a których oferty nie zostały odrzucone. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Pawła Pomarańskiego z dnia 10 marca 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 73/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl

 

Menu