Syndyk sprzeda działkę w Sieciechowicach

KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości Damiana Sumlet – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 291 o powierzchni 0,7850 ha, położonej w Sieciechowicach, gmina Iwanowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1S/00016652/7.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 61 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

 

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2024 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak, Al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w warunkach sprzedaży, które zawarte zostały w Regulaminie sprzedaży i powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: KR1S/GUp-s/705/2023 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Damiana Sumlet”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 6 100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Damiana Sumlet prowadzony w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: PL 16 1050 1445 1000 0093 0816 9227, najpóźniej do dnia 10 lipca 2024 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 r. o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji oraz przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie wśród nie więcej niż trzech oferentów, którzy zaoferowali najwyższe ceny w ramach pisemnego konkursu ofert, a których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w Regulaminie sprzedaży. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin sprzedaży znajduje się na stronie syndyka: https://restrukturyzacja-lucrum.pl/ogloszenia-i-przetargi/ oraz w kancelarii syndyka.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 12.09.2023 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu) oraz w aktach sprawy. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl