Konkurs ofert

Syndyk masy upadłości Barbary Kapały – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 2,7225 ha położonej w miejscowości Wola Więcławska, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskiej składającej się z działki nr 70/2 o powierzchni 1,0494 ha oraz działki nr 69/2 o powierzchni 1,6731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1S/00026058/6.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 887.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) brutto.

Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2020 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych koper powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 73/18 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu  upadłościowym Barbary Kapały”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 88 700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) w określonym poniżej terminie. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Barbary Kapały w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 40 1050 1445 1000 0092 6303 3046, najpóźniej do dnia 06 lipca 2020 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.

 

Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności jednego wybranego przez syndyka członka komisji oraz notariusza.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 26 lipca 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00- 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 73/18 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl.

Do pobrania:

Menu